Scorecard Vote Details

2024 Detailed Bill Votes, by Legislator (searchable)

What is in Detailed Bill Votes, by Legislator?
Content: Roll Call Votes, as reported
  • Legislator name (searchable)

  • Legislative district (searchable)

  • Bill number, with link to legislative history

  • LWVWV position, color-coded

  • Individual votes, color-coded for agreement with LWVWV

Voting Details – Strengthening Democracy – 2024

LegislatorDistrictHB 4350
Oppose
HB 4552
Support
HB 5298
Support
SB 166
Support
SB 623
Oppose
SB 624
Oppose
SB 687
Oppose
SB 844
Oppose
Azinger, Mike S-03YYYYYYYY
Barrett, Jason S-16YYYYYYYY
Blair, Craig P.S-15YYYYYAYY
Boley, Donna J.S-03YYYYYYAY
Caputo, Mike S-13YYYYNYNN
Chapman, Laura WakimS-01YYYYYYAY
Clements, Charles H.S-02YYYYYYYY
Deeds, Vince S-10YYYYYYYY
Grady, Amy S-04YYYYYYAY
Hamilton, Bill S-11YYYYYYNY
Hunt, Mark S-08YYYYYYYY
Jeffries, Glenn S-08YYYYYYYY
Karnes, Robert S-11YYYAYYNY
Maroney, Mike S-02YAYAYYAY
Martin, Patrick S-12YYYYYYNY
Maynard, Mark R.S-06YYYYYYYY
Nelson, Eric S-17YYYYYAYY
Oliverio, Mike S-13YYYYYYYY
Phillips, Rupie S-07YYYYYYYY
Plymale, Robert H.S-05YYYYYYNN
Queen, Ben S-12YYYYYYYY
Roberts, Rollan A.S-09YYYYYYYY
Rucker, Patricia S-16YYYYYYAY
Smith, Randy S-14YYYYYYYY
Stover, David S-09YYYYYYNN
Stuart, Mike S-07YYYYYYAY
Swope, Chandler S-06YYYYYYYY
Takubo, Tom S-17AYYYYYYY
Tarr, Eric S-04YYYYYAYY
Taylor, Jay S-14YYYYYYYY
Trump IV, Charles S.S-15YYYYYYYY
Weld, Ryan S-01YYYYYYYY
Woelfel, Mike S-05YYYYYYNN
Woodrum, Jack S-10YYYYYYYY
Adkins, David H-030AYYYYYYY
Akers II, James RobertH-055YYYYYYNY
Anderson, William H-010YYYYYYYY
Barnhart, Trenton H-009YYYYYAYY
Bridges, Jordan H-033AAAAAAAA
Brooks, Eric H-045NYNYYYNY
Burkhammer, Adam H-064YYYYYYYY
Butler, Jim H-018AYYYYYNY
Campbell, Jeff H-046YYYYYYYY
Cannon, Jarred H-021YYYYYYYY
Chiarelli, Geno H-078YYYYYYYY
Clark, Thomas C.H-048YYYYYYNY
Clark, Wayne H-099YYYYYYNY
Coop-Gonzalez, Elias H-067NYYYYYNY
Cooper, Roy H-040YYYYYYYY
Criss, Vernon H-012YYYYYYYY
Crouse, Kathie HessH-019YYYYYYYY
Dean, Mark H-034YYYYYYNY
DeVault, Mike H-074YYYYYYYY
Dillon, Henry H-029YYYYYYNY
Dittman, Lori H-063YYYYYYNY
Ellington, Joe H-038YYYYYYYY
Espinosa, Paul H-098YYYYYYYY
Fast, Tom H-051YYYYYYNN
Fehrenbacher, Bob H-011YYYYAYYY
Ferrell, Dana H-060YYYYYYNY
Fluharty, Shawn H-005NYYYYYNA
Foggin, Dave H-014YYYYYYNY
Forsht, Don H-091YYYYYYNY
Foster, Geoff H-020YYYYYANY
Garcia, Joey H-076NYYYYYNA
Gearheart, Marty H-037YYYYYYYY
Green, David H-036YYYYYYYY
Griffith, Ric H-027NYYYYYNN
Hall, Walter H-058YYYYYYYY
Hamilton, Anitra H-081NYYYYYNN
Hansen, Evan H-079NYYYYYNN
Hanshaw, Roger H-062YYYYYYYY
Hardy, John H-097YYYYYYYY
Heckert, Scot H-013YYYYYYYY
Hillenbrand, Rick H-088YYYYYYYA
Hite, Michael H-092YYYYYYYY
Holstein, Josh H-032YYYYYYYY
Hornbuckle, Sean H-025NYYYYYNN
Hornby, Michael H-093YYYYYYYY
Horst, Chuck H-095YYYYYYNY
Hott, John PaulH-085YYYYYYYY
Householder, Eric L.H-096YYYYYYNY
Howell, Gary G.H-087YYYYYYNA
Jeffries, Dean H-061YYYYYYYY
Jennings, D. RollandH-084YYYYYYYY
Kelly, David H-008YYYYYYYA
Kimble, Laura H-071YYYYYYNY
Kirby, Todd H-044YYYYYYNN
Kump, Larry H-094YYYYYYAN
Lewis, Hollis H-057NYYYNYNY
Linville, Daniel H-022YYYYYYNY
Longanacre, Todd H-047YYYYYYNY
Lucas, Patrick H-024YYYYYYYY
Mallow, Phil H-075YYYYYYYA
Marple, Keith H-069YYYYYYYY
Martin, Carl H-065YYYYYAYY
Maynor, Jordan H-041YYYYYYYY
Mazzocchi, Margitta H-031YYYYYYYY
McGeehan, Pat H-001YYYYYYYY
Miller, George H-090YYYYYYYY
Moore, Erica H-015YYYYYYYY
Nestor, Ty H-066YYYYYYYY
Petitto, Mickey H-070YYYYYYNY
Phillips, Chris H-068YYYYYYYY
Pinson, Jonathan H-017YAYYYYYY
Pritt, Chris H-053YYYYYYAY
Pritt, David ElliottH-050NYYYYYNN
Pushkin, Mike H-054NYYYNYNN
Ridenour, Bill H-100NYYYYYNY
Riley, Clay H-072AYYYYYYY
Rohrbach, Matthew H-026YYYYYYYY
Ross, Mark A.H-028YYYYYYNY
Rowe, Larry L.H-052NYYYYYNN
Shamblin, Andy H-059YYYYYYYY
Sheedy, Charles H-007YYYYYYYY
Smith, Doug H-039YYYYYYYY
Statler, Joe H-077YYYYYYYY
Steele, Brandon H-042AAYYAYYN
Stephens, Jeffrey H-006YYYYYYYY
Street, George H-083YYYYYYYY
Summers, Amy H-073YYYYYYYY
Thorne, Darren H-089YYYYYYNY
Toney, Christopher W.H-043YYYYYYNY
Tully, Heather H-049YYYYYYYY
Vance, Adam H-035YYYYYYNY
Ward, Bryan H-086YYYYYYNA
Warner, Debbie H-082YYYYYYYY
Westfall, Steve H-016YYYYYYYY
Williams, John H-080NYYYYYNN
Willis, Jimmy H-003YYYYYYYY
Winzenreid, Diana H-004YYYYYYYY
Worrell, Evan H-023YYYYYANY
Young, Kayla H-056NYAYYYNA
Zatezalo, Mark H-002YYYYYYYY

Voting Details – Safeguarding Equal Rights – 2024

LegislatorDistrictHB 4233
Oppose
HB 4874
Support
HB 5520
Oppose
SB 190
Support
SB 280
Oppose
Azinger, Mike S-03YYYNY
Barrett, Jason S-16YYYYY
Blair, Craig P.S-15YYYYY
Boley, Donna J.S-03YYYAA
Caputo, Mike S-13NYYYN
Chapman, Laura WakimS-01YYYYY
Clements, Charles H.S-02YYYYY
Deeds, Vince S-10YYYYY
Grady, Amy S-04YYYNY
Hamilton, Bill S-11YYYYY
Hunt, Mark S-08YYYNY
Jeffries, Glenn S-08YYYNY
Karnes, Robert S-11YYYNY
Maroney, Mike S-02YAYYA
Martin, Patrick S-12YYYNY
Maynard, Mark R.S-06YYYNY
Nelson, Eric S-17YYYYY
Oliverio, Mike S-13YYYYY
Phillips, Rupie S-07YYYYY
Plymale, Robert H.S-05YYYYY
Queen, Ben S-12YYYYY
Roberts, Rollan A.S-09YYYNY
Rucker, Patricia S-16YYYAY
Smith, Randy S-14YYYAY
Stover, David S-09YYYYY
Stuart, Mike S-07YYYYY
Swope, Chandler S-06YYYYY
Takubo, Tom S-17YYYYA
Tarr, Eric S-04YYYNY
Taylor, Jay S-14YYYYY
Trump IV, Charles S.S-15YYYYY
Weld, Ryan S-01YYYYY
Woelfel, Mike S-05YYYYA
Woodrum, Jack S-10YYYYY
Adkins, David H-030YYYYY
Akers II, James RobertH-055YYYYY
Anderson, William H-010YYYYY
Barnhart, Trenton H-009YYYYY
Bridges, Jordan H-033YYAAA
Brooks, Eric H-045YYYYY
Burkhammer, Adam H-064YYYYY
Butler, Jim H-018YYYYY
Campbell, Jeff H-046YYYYY
Cannon, Jarred H-021YYYYY
Chiarelli, Geno H-078YYYYY
Clark, Thomas C.H-048YYYYY
Clark, Wayne H-099YYYYY
Coop-Gonzalez, Elias H-067YYYYY
Cooper, Roy H-040YYYYY
Criss, Vernon H-012YYYYY
Crouse, Kathie HessH-019YYYYY
Dean, Mark H-034YYYYY
DeVault, Mike H-074YYYYY
Dillon, Henry H-029YYYYY
Dittman, Lori H-063YYYYY
Ellington, Joe H-038AYYYY
Espinosa, Paul H-098YYYYY
Fast, Tom H-051YYYYY
Fehrenbacher, Bob H-011YYYYY
Ferrell, Dana H-060YYYYY
Fluharty, Shawn H-005YYYYN
Foggin, Dave H-014YYYYY
Forsht, Don H-091YYYYY
Foster, Geoff H-020YYYYY
Garcia, Joey H-076YYYYN
Gearheart, Marty H-037YYYYY
Green, David H-036YYYYY
Griffith, Ric H-027YYYYY
Hall, Walter H-058YYYYY
Hamilton, Anitra H-081NYYYN
Hansen, Evan H-079NYYYN
Hanshaw, Roger H-062YYYYA
Hardy, John H-097YYYYY
Heckert, Scot H-013YYYYY
Hillenbrand, Rick H-088YYYYY
Hite, Michael H-092YYYYY
Holstein, Josh H-032YYYYY
Hornbuckle, Sean H-025YYNYN
Hornby, Michael H-093YYYYY
Horst, Chuck H-095YYYYY
Hott, John PaulH-085AYYYY
Householder, Eric L.H-096YYYYY
Howell, Gary G.H-087YYYYY
Jeffries, Dean H-061YYYYY
Jennings, D. RollandH-084YYYYY
Kelly, David H-008YYYYY
Kimble, Laura H-071YYYYY
Kirby, Todd H-044YYYYY
Kump, Larry H-094YYYYY
Lewis, Hollis H-057YYYYN
Linville, Daniel H-022YYYYY
Longanacre, Todd H-047YYYYY
Lucas, Patrick H-024YYYYY
Mallow, Phil H-075YYYYY
Marple, Keith H-069YYYYY
Martin, Carl H-065YYYYY
Maynor, Jordan H-041YYYYY
Mazzocchi, Margitta H-031YAYYY
McGeehan, Pat H-001YYYYY
Miller, George H-090YYYYY
Moore, Erica H-015YYYYY
Nestor, Ty H-066YYYYY
Petitto, Mickey H-070YYYYY
Phillips, Chris H-068YYYYY
Pinson, Jonathan H-017YYYYY
Pritt, Chris H-053YYYYY
Pritt, David ElliottH-050YYYYY
Pushkin, Mike H-054NYNYY
Ridenour, Bill H-100YYYYY
Riley, Clay H-072YYYYY
Rohrbach, Matthew H-026YYYYY
Ross, Mark A.H-028YYYYY
Rowe, Larry L.H-052NYYYY
Shamblin, Andy H-059YYYYY
Sheedy, Charles H-007YAYYY
Smith, Doug H-039YYYYY
Statler, Joe H-077YYYYY
Steele, Brandon H-042YYAYY
Stephens, Jeffrey H-006YYYYY
Street, George H-083YAYYY
Summers, Amy H-073YYYYY
Thorne, Darren H-089YYYYY
Toney, Christopher W.H-043YYYYY
Tully, Heather H-049YYYYY
Vance, Adam H-035YYYYY
Ward, Bryan H-086YYYYY
Warner, Debbie H-082YYYYY
Westfall, Steve H-016YYYYY
Williams, John H-080NYYYN
Willis, Jimmy H-003YYYYY
Winzenreid, Diana H-004YYYYN
Worrell, Evan H-023YYYYY
Young, Kayla H-056YYYYN
Zatezalo, Mark H-002YYYYY

Voting Details – Protecting Children & Families – 2024

LegislatorDistrictHB 4667
Oppose
HB 4933
Support
HB 4951
Support
HB 4975
Support
HB 5162
Oppose
SB 200
Oppose
SB 269
Support
SB 475
Support
SB 768
Support
SB 820
Support
SB 841
Support
Azinger, Mike S-03YYYYYYYYYYY
Barrett, Jason S-16YYYYYYYYYYY
Blair, Craig P.S-15YYYYYYYYYYY
Boley, Donna J.S-03YYYYAAYYYYA
Caputo, Mike S-13YYYYYYYYYYN
Chapman, Laura WakimS-01YYYYYYYYYYN
Clements, Charles H.S-02YYYYYYYYYYY
Deeds, Vince S-10YYYYYYYYYYY
Grady, Amy S-04YYYYYYYYYYN
Hamilton, Bill S-11YYYYYYYYYYN
Hunt, Mark S-08YYYYYYYYYYY
Jeffries, Glenn S-08YYYYYYYYYYY
Karnes, Robert S-11YYYYYYYYYYY
Maroney, Mike S-02YAYYYAYYYYA
Martin, Patrick S-12YYYYYYYYYAY
Maynard, Mark R.S-06YYYYYYYYYYY
Nelson, Eric S-17YYYYYYYYYYY
Oliverio, Mike S-13YYYYYYYYYYY
Phillips, Rupie S-07YYYYYYYYYYY
Plymale, Robert H.S-05YYYYYYAYYYY
Queen, Ben S-12YYYYYYYYYYY
Roberts, Rollan A.S-09YYYYYYYYYYY
Rucker, Patricia S-16YYYYYYYYYYY
Smith, Randy S-14YYYYYYYYYYY
Stover, David S-09YYYYYYYYYYY
Stuart, Mike S-07YYYYYYYYYYN
Swope, Chandler S-06YYYYYYYYYYY
Takubo, Tom S-17YYAAAAYYYYA
Tarr, Eric S-04YYYYYYNYYYY
Taylor, Jay S-14YYYYYYYYYYY
Trump IV, Charles S.S-15YYYYYYYYYYY
Weld, Ryan S-01YYYYYYYYYYN
Woelfel, Mike S-05YYYYYYYYYYN
Woodrum, Jack S-10YYYYYYYYYYY
Adkins, David H-030YYYYYYYYYYY
Akers II, James RobertH-055YYYYYYYYYYY
Anderson, William H-010YYYYYYYYYYY
Barnhart, Trenton H-009YYYYYYYYYYY
Bridges, Jordan H-033YYAAAAYAAAN
Brooks, Eric H-045YYYYYNYYYYY
Burkhammer, Adam H-064YYYYYYYYYYY
Butler, Jim H-018YYYYYYYYYYN
Campbell, Jeff H-046YYYYYYYYYYY
Cannon, Jarred H-021YYYYYYYYYYY
Chiarelli, Geno H-078YYYYYYYYYYY
Clark, Thomas C.H-048YYYYYYYYYYY
Clark, Wayne H-099YYYYYYYYYYY
Coop-Gonzalez, Elias H-067YYNYYNYYYYY
Cooper, Roy H-040YYYYYYYYYYY
Criss, Vernon H-012YYYYYYAYYYY
Crouse, Kathie HessH-019YYYYYYYYYYY
Dean, Mark H-034YYYYYNYYYAN
DeVault, Mike H-074YYYYYYYYYYY
Dillon, Henry H-029YYNYYNYYYYN
Dittman, Lori H-063YYYYYYYYYYY
Ellington, Joe H-038YYYYYYAYYYY
Espinosa, Paul H-098YYYYYYYYYYY
Fast, Tom H-051YYYYYYYYYYY
Fehrenbacher, Bob H-011YYYYYYYYYYY
Ferrell, Dana H-060YYYYYYYYYYN
Fluharty, Shawn H-005NYYYYNYYYYN
Foggin, Dave H-014YYYYYYYYYYN
Forsht, Don H-091YYYYYNYYYYY
Foster, Geoff H-020YYYYYYYAYYY
Garcia, Joey H-076NYYYYNYYAYN
Gearheart, Marty H-037YYYYYYYYYYY
Green, David H-036NYYYYNYYYY
Griffith, Ric H-027YYYYYNYYYYN
Hall, Walter H-058YYYYYYYYYYY
Hamilton, Anitra H-081NYYYYNYYYYN
Hansen, Evan H-079NYYYYNYYYYN
Hanshaw, Roger H-062YYYYYYYYYYY
Hardy, John H-097YYYYYYAYYYY
Heckert, Scot H-013YYYYYYYYYYN
Hillenbrand, Rick H-088YYYYYYYYYYY
Hite, Michael H-092YYYYYNYYYYY
Holstein, Josh H-032YYYYYYYYYYY
Hornbuckle, Sean H-025NYYYYNYYYYN
Hornby, Michael H-093YYYYYAYYAYY
Horst, Chuck H-095YYYYYYYYYYY
Hott, John PaulH-085YYYYYYYYYYY
Householder, Eric L.H-096YYYYYYYYYYY
Howell, Gary G.H-087YYYYYYYYYYY
Jeffries, Dean H-061YYYYYYYYYYY
Jennings, D. RollandH-084YYYYYYYYYYY
Kelly, David H-008YYYYYYYYYYY
Kimble, Laura H-071YYYYYYYYYYY
Kirby, Todd H-044YYYYYNYYYYY
Kump, Larry H-094YYAYANYYAYY
Lewis, Hollis H-057YYYYYNYYYYN
Linville, Daniel H-022YYYYAYYYYYY
Longanacre, Todd H-047YYYYYNYYAYY
Lucas, Patrick H-024YYYYYYYYYYY
Mallow, Phil H-075NYYYYYYYYYY
Marple, Keith H-069NYYYYYYYYYY
Martin, Carl H-065YYYYAYYYYYY
Maynor, Jordan H-041YYYYYYYYYYY
Mazzocchi, Margitta H-031YAYYYYYYYYY
McGeehan, Pat H-001YYYYYYYYYYY
Miller, George H-090YYYYYYYYYYN
Moore, Erica H-015YYYYYYYYYYN
Nestor, Ty H-066YYYYYYYYYYY
Petitto, Mickey H-070YYYYYYYYYYY
Phillips, Chris H-068YYYYYYYYYYY
Pinson, Jonathan H-017YYYYYYYYYYN
Pritt, Chris H-053YYYYYNYYYYN
Pritt, David ElliottH-050YYYYYYYYYYN
Pushkin, Mike H-054NYYYYNYYYYN
Ridenour, Bill H-100YYYYYNYYYYY
Riley, Clay H-072YYYAYYYAYYY
Rohrbach, Matthew H-026YYYYYYYYYYY
Ross, Mark A.H-028YYYYYYYYAYN
Rowe, Larry L.H-052NYYYYYYYYYA
Shamblin, Andy H-059YYYYYYYYYYN
Sheedy, Charles H-007YAYYYYYYYYN
Smith, Doug H-039YYYYYYYYYYA
Statler, Joe H-077YYYYYYYYYYA
Steele, Brandon H-042YYYAYYYAYAY
Stephens, Jeffrey H-006YYYYYYYYYYN
Street, George H-083YAYYYYYYYYY
Summers, Amy H-073YYYYYYYYYYY
Thorne, Darren H-089YYYYYYYYYYY
Toney, Christopher W.H-043YYYYYYYYYYN
Tully, Heather H-049YYYYYYYYYYY
Vance, Adam H-035YYNYYNYAYYN
Ward, Bryan H-086YYYYYNYYYYY
Warner, Debbie H-082YYYYYYAYYYY
Westfall, Steve H-016YYYYYYYYYYY
Williams, John H-080NYYYYNYYYYN
Willis, Jimmy H-003YYYYYYYYYYN
Winzenreid, Diana H-004YYYYYYYYYYY
Worrell, Evan H-023YYYYYNAYYYN
Young, Kayla H-056NYYYNNYYYYN
Zatezalo, Mark H-002YYYYYYYYYYN

Voting Details – Creating a Sustainable Future – 2024

LegislatorDistrictHB 5045
Oppose
SB 171
Oppose
Azinger, Mike S-03YY
Barrett, Jason S-16YY
Blair, Craig P.S-15YY
Boley, Donna J.S-03YY
Caputo, Mike S-13YY
Chapman, Laura WakimS-01YY
Clements, Charles H.S-02AY
Deeds, Vince S-10YY
Grady, Amy S-04YY
Hamilton, Bill S-11YY
Hunt, Mark S-08YY
Jeffries, Glenn S-08YY
Karnes, Robert S-11YA
Maroney, Mike S-02YA
Martin, Patrick S-12YY
Maynard, Mark R.S-06YY
Nelson, Eric S-17YY
Oliverio, Mike S-13YY
Phillips, Rupie S-07YY
Plymale, Robert H.S-05YY
Queen, Ben S-12YY
Roberts, Rollan A.S-09YY
Rucker, Patricia S-16YY
Smith, Randy S-14YY
Stover, David S-09AY
Stuart, Mike S-07YY
Swope, Chandler S-06YY
Takubo, Tom S-17YY
Tarr, Eric S-04YY
Taylor, Jay S-14YY
Trump IV, Charles S.S-15YY
Weld, Ryan S-01YY
Woelfel, Mike S-05YY
Woodrum, Jack S-10YY
Adkins, David H-030YY
Akers II, James RobertH-055YY
Anderson, William H-010YY
Barnhart, Trenton H-009YY
Bridges, Jordan H-033YN
Brooks, Eric H-045YY
Burkhammer, Adam H-064YY
Butler, Jim H-018YY
Campbell, Jeff H-046YY
Cannon, Jarred H-021YY
Chiarelli, Geno H-078YY
Clark, Thomas C.H-048YY
Clark, Wayne H-099YY
Coop-Gonzalez, Elias H-067YY
Cooper, Roy H-040YY
Criss, Vernon H-012YY
Crouse, Kathie HessH-019YY
Dean, Mark H-034YY
DeVault, Mike H-074YY
Dillon, Henry H-029NN
Dittman, Lori H-063YY
Ellington, Joe H-038YY
Espinosa, Paul H-098YY
Fast, Tom H-051YY
Fehrenbacher, Bob H-011YY
Ferrell, Dana H-060YY
Fluharty, Shawn H-005YN
Foggin, Dave H-014YY
Forsht, Don H-091YY
Foster, Geoff H-020YY
Garcia, Joey H-076YN
Gearheart, Marty H-037YY
Green, David H-036YY
Griffith, Ric H-027YN
Hall, Walter H-058YY
Hamilton, Anitra H-081YN
Hansen, Evan H-079YN
Hanshaw, Roger H-062YY
Hardy, John H-097YY
Heckert, Scot H-013YY
Hillenbrand, Rick H-088YY
Hite, Michael H-092YY
Holstein, Josh H-032YY
Hornbuckle, Sean H-025YN
Hornby, Michael H-093YY
Horst, Chuck H-095YY
Hott, John PaulH-085YY
Householder, Eric L.H-096YY
Howell, Gary G.H-087YY
Jeffries, Dean H-061YY
Jennings, D. RollandH-084YY
Kelly, David H-008YY
Kimble, Laura H-071YY
Kirby, Todd H-044YY
Kump, Larry H-094YY
Lewis, Hollis H-057YN
Linville, Daniel H-022YY
Longanacre, Todd H-047YY
Lucas, Patrick H-024YY
Mallow, Phil H-075YY
Marple, Keith H-069YY
Martin, Carl H-065YY
Maynor, Jordan H-041YY
Mazzocchi, Margitta H-031YY
McGeehan, Pat H-001YY
Miller, George H-090YY
Moore, Erica H-015YY
Nestor, Ty H-066YY
Petitto, Mickey H-070YY
Phillips, Chris H-068YY
Pinson, Jonathan H-017YY
Pritt, Chris H-053YY
Pritt, David ElliottH-050YY
Pushkin, Mike H-054YN
Ridenour, Bill H-100YY
Riley, Clay H-072YY
Rohrbach, Matthew H-026YY
Ross, Mark A.H-028YY
Rowe, Larry L.H-052YN
Shamblin, Andy H-059YY
Sheedy, Charles H-007YY
Smith, Doug H-039YY
Statler, Joe H-077YY
Steele, Brandon H-042YY
Stephens, Jeffrey H-006YY
Street, George H-083YY
Summers, Amy H-073YY
Thorne, Darren H-089YY
Toney, Christopher W.H-043YY
Tully, Heather H-049YY
Vance, Adam H-035NN
Ward, Bryan H-086YN
Warner, Debbie H-082YY
Westfall, Steve H-016YY
Williams, John H-080YN
Willis, Jimmy H-003YY
Winzenreid, Diana H-004YY
Worrell, Evan H-023YY
Young, Kayla H-056YN
Zatezalo, Mark H-002YN